Regulamin konkursu

Konkurs „Polskie złote nogi”

Regulamin:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w projekcie „Polskie złote nogi”, zwanym dalej „Konkursem”.

2.       Organizatorem konkursem „Polskie złote nogi” jest „Ulica Piękna – Daniel Kozakiewicz” NIP: 5262360156, REGON: 362601934, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 11/1, 00-549, zwany dalej Organizatorem.

3.       Przebiegiem konkursu kieruje Organizator wraz ze specjalnie powołaną przez Organizatora Komisją Konkursową zwana dalej „Jury”.

4.       Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich kobiet (mają ukończony 18 rok życia w dniu przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną) polskiego obywatelstwa lub zamieszkałych w Polsce na stałe lub czasowo w trakcie trwania konkursu, zwanymi dalej „Uczestniczkami” i które spełniają warunki niniejszego regulaminu.

5.       W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora.

6.       Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestniczkę, w stosunku do której będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działanie sprzeczne z niniejszym regulaminem.

7.      W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie w zakładce „Regulamin” na stronie www.polskienogi.pl

8.     Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej Polskie Złote Nogi 

§ 2
ZASADY KONKURSU:

  1. Konkurs trwać będzie w określonym przez Organizatora czasie, o czym wszystkie uczestniczki będą informowane drogą elektroniczną oraz przez publikacje w internecie.
  2. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.polskienogi.pl, w tym swoich zdjęć lub wysłania zgłoszenia drogą mailową na adres: casting@polskienogi.plPrzesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  3. Uczestniczka musi posiadać zweryfikowany profil na Facebook’u  pod swoim autentycznym imieniem i nazwiskiem. Nie będę przyjmowane zgłoszenia pod pseudonimem lub z nieprawdziwym imieniem i nazwiskiem.
  4. Uczestniczka przysyłając swoje zdjęcia na konkurs musi posiadać prawa do publikacji tych zdjęć i w przypadku jakichkolwiek reklamacji osób trzecich Uczestniczka bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną z tym związaną. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za straty materialne oraz naruszenie dóbr osobistych osób trzecich, autorów zdjęć lub ich właścicieli.
  5. W przypadku nadesłania zdjęć niespełniających wymogów technicznych lub regulaminu Uczestniczka zostanie poproszona o ponowne nadesłanie zdjęć konkursowych. Nie spełnienie tego warunku eliminuje Uczestniczkę z możliwości dalszego udziału w konkursie.
  6. Nadesłanie zdjęć przedstawiających inną osobę będzie się wiązało z natychmiastowym wyeliminowaniem Uczestniczki i prawnymi oraz materialnymi konsekwencjami.
  7. W celu zdobycia jak największej ilości głosów, Organizator zachęca do informowania o tym wydarzeniu znajomych oraz szeroką publiczność internetową.
  8. Wysyłając zdjęcie, Uczestniczka konkursu wyraża zgodę na jego publikacje w mediach społecznościowych Organizatora, na stronie internetowej www.polskienogi.pl oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych.
  9.  Z uwagi na wyznawane przez Organizatora i wśród współpracowników nadrzędnych wartości poszanowania ludzkiej godności, oraz na międzynarodowy charakter zakresu działań, Uczestniczka NIE MOŻE wyznawać poglądów rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących innych pod względem kulturowym, wyznaniowym, pochodzenia czy preferencji seksualnych. NIE MOŻE przynależeć formalnie lub nieformalnie, wspierać, promować lub sympatyzować  żadnej grupy lub organizacji o charakterze przestępczym, lub niezgodnych z obowiązującym prawem, a także partii politycznych o poglądach radykalnych, szerzących  nienawiść i nietolerancję.

§ 3
PRZEBIEG KONKURSU:

1.    Zgłoszenie udziału: wszystkie Uczestniczki zaakceptowane przez Organizatora będą miały stworzoną galerię swoich zdjęć konkursowych na stronie internetowej www.polskienogi.pl oraz folder na Fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook. Galerię i foldery ze zdjęciami Uczestniczki powinny udostępniać i promować we własnym zakresie, aby zbierać jak największą ilość polubień, komentarzy i udostępnień

2.  Uczestniczka zobowiązana jest do polubienia fanpage’u „Polskie Złote Nogi” na portalu Facebook

3.  Eliminacje: Organizator wraz Jury wybierze z pośród wszystkich Uczestniczek te osoby, które wezmą udział w półfinale kierując się własnymi kryteriami, ale również biorąc pod uwagę głosy i opinie publiczności internetowej. Uczestniczki, które zdobędą największą liczbę głosów w eliminacjach, będą miały największe szanse, aby wziąć udział w finałowej sesji zdjęciowej.

4.  Sesja zdjęciowa: Wytypowane półfinalistki w drodze eliminacji, zwane dalej Uczestniczkami, zostaną zaproszone do udziału w bezpłatnej sesji zdjęciowej zorganizowanej przez Organizatora w Warszawie. Udział w sesji zdjęciowej jest warunkiem koniecznym udziału w finale. Niestawienie się na sesję w uzgodnionym terminie automatycznie wyklucza uczestniczkę z konkursu. Uczestniczka musi stawić się na sesję na własny koszt.

5.  Finał: Do głosowania finałowego konkursu „Polskie złote nogi” zostaną opublikowane zdjęcia Uczestniczek, zrealizowane w trakcie sesji zdjęciowej Organizatora z wytypowanymi Uczestniczkami. Te zdjęcia Uczestniczek zostaną poddane ostatecznemu głosowaniu internetowemu oraz Jurorów. 12 Uczestniczek, które otrzymają największą ilość głosów zostaną wyłonione jako finalistki, a Uczestniczka o największej ilości wszystkich głosów jako laureatka konkursu i otrzyma tytuł „Polskie Złote Nogi”Wyniki głosowania zostaną oficjalnie ogłoszone po ostatecznym zatwierdzeniu ważności głosów przez Organizatora i Jurorów.

6.  Wręcznie nagród: Wszystkie nagrody przewidziane przez Organizatora zostaną oficjalnie wręczone zwycięskim Uczestniczkom w trakcie oficjalnej imprezy w terminie ogłoszonym przez organizatora.

§ 4
NAGRODY:

1. Laureatka konkursu „Polskie złote nogi”, za zajęcie pierwszego miejsca, otrzymuje tytuł „Polskie złote nogi”, statuetkę  komplet 20 zdjęć ze swojej sesji zdjęciowej zrealizowanej przez Organizatora w postaci elektronicznej, umieszczenie zdjęcia z tej sesji na okładce kalendarza oraz umieszczenie zdjęcia z tej sesji na jednej z dwunastu kart kalendarza „Polskie złote nogi” oraz nagrody od sponsorów. Dodatkowo zostanie Jurorem kolejnej edycji konkursu „Polskie złote nogi”.

2. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca Uczestniczki otrzymują odpowiednio tytuł „Polskie srebrne nogi” i „Polskie bursztynowe nogi”, komplet 10 zdjęć ze swojej sesjizdjęciowej zrealizowanej przez Organizatora w postaci elektronicznej, oraz umieszczenie zdjęcia z tej sesji na karcie jednego z miesięcy kalendarza „Polskie złote nogi” oraz ewentualne nagrody od sponsorów.

3. Pozostałe finalistki konkursu (od 4 do 12 miejsca) otrzymają komplet 5 zdjęć ze sesji zdjęciowej zrealizowanej przez organizatora oraz umieszczenie zdjęcia z tej sesji na karcie jednego z miesięcy w kalendarzu „Polskie złote nogi”.

4. Wszystkie finalistki otrzymają po jednym egzemplarzu kalendarza Polskie Złote Nogi 2017 oraz dyplom.

§ 5
REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie elektronicznej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@polskienogi.pl przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu.

2. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Osoby biorące udział w konkursie przystępując do wyborów akceptują zasady konkursu, od których nie ma odwołania. Jedynie uzasadnione przypadki losowe mogą usprawiedliwić wycofanie się z konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawa do zmian i modyfikacji regulaminu i zasad konkursu, składu Jury i nagród w zależności od okoliczności niezależnych od niego. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.polskienogi.pl, a uczestniczki o tym bezpośrednio poinformowane.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestniczki i Głosujących zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator. Dane osobowe Uczestniczek i Głosujących będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, popierany, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook, ani przez inny portal społecznościowy lub inne organizacje niewymienione w regulaminie. Uczestniczka potwierdza, że została poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi, a nie stronie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestniczkę będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Uczestniczki i Głosujący w pełni zwalniają z odpowiedzialności stronę Facebook.

5. Wszelkie prawa do nazwy, konkursu, publikacji, promocji i autorskie należą do Organizatora konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pokaż
schowaj